Για το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας «Animus» η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του Κέντρου.

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας «Animus» δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Animus ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυν0 Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου κο Σταύρο Συνοδινό στο email dpo@animus.com.gr

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Το Animus συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης προς τους πελάτες/ασθενείς του.

Για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, αρ. ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο και αρ. Μητρώου αυτού, ιατρικό ιστορικό / αποτελέσματα παλαιότερων εξετάσεων.

3. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Animus επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχετε κατά την άφιξή σας στο Κέντρο, είτε με σκοπό τη νοσηλεία, είτε για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας του φυσικού προσώπου κάποια από τα δεδομένα μπορεί να δοθούν από το συνοδό του.

Επίσης, το Κέντρο μπορεί να λάβει δεδομένα από το θεράποντα ιατρό του ασθενούς, όταν τον παραπέμπει στο Κέντρο.

Είναι πιθανό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να τα λαμβάνουμε από τρίτες πηγές (π.χ. συντονιστικό Κέντρο ΕΚΑΒ ή από άλλους οργανισμούς υγείας, σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς στο Κέντρο).

4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης (διαγνωστικών, θεραπευτικών, επεμβατικών και νοσηλευτικών πράξεων) προς τους πελάτες/ασθενείς μας. Κάποιες πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών του Animus, πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:
i. Η παροχή όλων των ιατρικών υπηρεσιών του Κέντρου προς τους πελάτες/ασθενείς της και
ii. προκειμένου το Animus να συμμορφωθεί με τις έννομες υποχρεώσεις του, κατά τη λειτουργία του.

5. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν κατά περίπτωση οι εργαζόμενοι του Λευκού Σταυρού στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως ενδεικτικά:

 • Το ασφαλιστικό ταμείο σας.
 • Την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σας, σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε
 • Σε συνεργαζόμενα εξειδικευμένα εργαστήρια.
 • Σε επιστημονικά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία.
 • Σε προμηθεύτριες εταιρίες υλικών, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται.
 • Σε ελεγκτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, στα πλαίσια συμμόρφωσης του Κέντρου με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για 10 χρόνια αν πρόκειται για διαγνωστικές εξετάσεις και για 20 χρόνια σε περίπτωση νοσηλείας σας, όπως ορίζεται από τον Ν.3418/2005 και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Το Animus διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία τους και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής  ή «δικαίωμα στη λήθη»

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων του Κέντρου κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

 • όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση.
 • εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
 • όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς.
 • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από το Κέντρο
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@animus.com.gr

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας