Ασφάλεια & Ποιότητα

To Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS, με στόχο τη διασφάλιση άριστης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 : 2008 από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης TUV NORD για τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας σε ασθενείς κλειστής και ανοικτής νοσηλείας.
 • Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς σε κλειστή νοσηλεία και σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.
 • Εκπόνηση και ανακοίνωση σχετικών επιστημονικών εργασιών.

To Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS, με στόχο τη διασφάλιση άριστης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι από τα λίγα Κέντρα στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000:2005 από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης TUV NORD.

Τα τρόφιμα, είναι κρίσιμος τομέας που άπτεται θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας. Ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες, όπως οι ασθενείς του Animus.

Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου να διασφαλίσουν τον έλεγχο των κινδύνων και την ασφάλεια των τροφίμων.

 1. Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων Animus

Η Δέσμευση της Διοίκησης του ANIMUS αναφορικά με την Ασφάλεια των Τροφίμων καθορίζεται από την επιθυμία παραγωγής και προσφοράς ασφαλών γευμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τις αυξημένες δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της εταιρίας έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της δραστηριότητας καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του εν λόγω Συστήματος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων (πρώτων υλών, υλικών και παραγομένων γευμάτων).
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων.
 • Συνεχή επαλήθευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των μέτρων ελέγχου και την επικαιροποίησή τους.
 • Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων.
 • Επιλογή ικανού προσωπικού και παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Διαθέσιμη επαρκή πληροφόρηση και αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης του Συστήματος.
 • Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
 • Συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων βάσει μετρήσιμων στόχων.