Πολιτική Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία του Ομίλου ANIMUS , διεπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 &EN 15224, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου Animus σε όλα τα επίπεδα.

Το σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από τον όμιλο Animus σε όλα τα επίπεδα.

Το σύστημα ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από τον όμιλο Animus ως «πελάτες» του.

Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αφενός τις απαιτήσεις και προσδοκίες  τους ,όσο το και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

 • Η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία στους «πελάτες» αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο όμιλος Animus.
 • Η τήρηση των αρχών που προδιαγράφονται από το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
 • Η εφαρμογή της διαχείρισης των κινδύνων.
 • Η αναγνώριση των ευκαιριών της επιχειρησιακής γνώσης .
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του Ομίλου Αnimus ,με σκοπό την διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών .
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού , ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του , σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση και το Σύστημα Ποιότητας
 • Η δέσμευση της Διοίκησης σχετικά με την εχεμύθεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των « πελατών» της
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και ακαταλληλότητας του
 • Η ασφάλεια των ασθενών μας σε σχέση με την ποιότητα και ασφάλεια των γευμάτων που παρασκευάζονται από τον Όμιλο Animus .
 • Η ασφάλεια του προσωπικού του Ομίλου Animus , το οποίο εκτίθεται καθημερινά σε βιολογικούς , χημικούς και φυσικούς κινδύνους..

 

Η επίτευξη των παραπάνω, καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας ,οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως :

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ,μέσα από τα συμβούλια ποιότητας , στα πλαίσια των οποίων , εκτός των άλλων ,καθιερώνονται και ανασκοπούνται  αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των «πελατών».
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών & συνεργατών
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των « πελατών»
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Ομίλου
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών , ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή /και προληπτικές ενέργειες , με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση .

 

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος , εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα , με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησής των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.