Η νοσηλευτική ομάδα αποτελεί το συνδετικό κρίκο της αλυσίδας των επαγγελματιών υγείας που συνεργάζονται για την αποκατάσταση του ασθενούς. Τα μέλη του τμήματος της νοσηλείας του κέντρου μας, διακατέχονται από υψηλή νοσηλευτική ευθύνη και εκπαιδεύονται συνεχώς, στα πλαίσια της κουλτούρας της δια βίου μάθησης του ομίλου μας. Οι νοσηλευτές μας, εφαρμόζουν πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις (evidence-based nursing), οι οποίες αποτελούν πολύ υψηλής ποιότητας πρακτικές καθώς προκύπτουν από τις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι νοσηλευτές μας φροντίζουν τον ασθενή ως ολότητα και βρίσκονται δίπλα του σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης, ενισχύοντας το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας του. Φροντίζουν για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων ασθενών και φροντιστών, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή τους, ενισχύουν την αυτοφροντίδα και αναπτύσσουν θεραπευτική σχέση με τους ασθενείς τους.

Δημιουργούν το πλάνο φροντίδας βασισμένο στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ασθενούς, με σκοπό την ανάκτηση και τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας του.

Τέλος, το τμήμα διαθέτει επιπλέον τμήμα ελέγχου ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει την πολύ υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.