Κοινωνική Υπηρεσία ANIMUS

Το τμήμα κοινωνικής υπηρεσίας είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Κέντρου Αποκατάστασης και της οικογένειας, αλλά και μεταξύ της νοσοκομειακής και μετανοσοκομειακής φροντίδας του ασθενή.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός φροντίζει για την πρόληψη και την επίλυση καταστάσεων ή προβλημάτων που δημιουργούνται κατά το στάδιο της προσαρμογής του ασθενή στο Κέντρο και συμβάλλει στην επιτυχή προσαρμογή στις συνθήκες λειτουργίας του. Φροντίζει επίσης για τη δημιουργία οδών επικοινωνίας, την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των νοσηλευόμενων, ενθαρρύνοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους.

Ο ρόλος του στη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης του ασθενή είναι καθοριστικός, γιατί ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι αυτός που εξασφαλίζει τους αναγκαίους όρους για την ομαλή έξοδο του στο κοινωνικό, οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον καθώς και τη διασύνδεση του ασθενή με τις απαραίτητες υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζεται στην μετέπειτα διαβίωσή του.

Αξιολογεί τον τρόπο ζωής του ασθενή πριν την πάθηση, την οικογενειακή και την οικονομική του κατάσταση και προσπαθεί να εξασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Επίσης, στηρίζει την οικογένεια για ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης και προσπαθεί να εξαλείψει την τάση υπερπροστασίας ή αδιαφορίας που πολλές φορές εκδηλώνεται από τους οικείους.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή και την οικογένειά του για τα δικαιώματα και την κάλυψή του από τον ασφαλιστικό του φορέα. Αρμοδιότητά του είναι και η επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, καθώς και η  εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης (Κ.Ε.Π.Α)  όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.  Με τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, ενημερώνει για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.